Psychoterapeuci dziecięcy

Agnieszka Włoczkowska

Psychoterapeuta

Prowadzi zajęcia w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży (w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych), korekcyjno-kompensacyjnych dzieci (indywidualne i grupowe). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – warsztaty dla rodziców. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
Wykształcenie:
·         W trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU)
·         Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia kliniczna dziecka
·         Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
·         Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pracy socjalnej
Wybrane kursy, warsztaty i szkolenia:
·         szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosownej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce
·         kurs doskonalący: „Praca z uczniami niepełnosprawnymi w edukacji włączającej”
·         doskonalenie nauczycieli: „Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystywaniem różnych technik terapeutycznych”
·          warsztat szkoleniowy: „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
I stopień”
·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspargera, na różnych etapach edukacyjnych”
·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka”
·         szkolenie dla nauczycieli: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z dysleksją na poszczególnych przedmiotach”
·          szkolenie dla nauczycieli: „Do szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją – krok po kroku”
·          szkolenie „Zadania Zespołu Placówek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
·          szkolenia I, II i III stopnia dla organizatorów i realizatorów Programu: „Pedagog Rodzinny w systemie wychowania i środowiskowej opieki nad dzieckiem”

Doświadczenie zawodowe:
·         Ośrodek Środowiskowy Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poradni CBT w Warszawie – psycholog diagnosta
·         Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim – psycholog szkolny

Justyna Britmann

Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zajmuje się również wspieraniem rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych. Ukończyła kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w warsztatach psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w ośrodku Mabor. Ukończyła kurs kwalifikacyjny  w zakresie przygotowania pedagogicznego uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez pięć lat pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie udzielała konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadziła terapię grupową z dziećmi i młodzieżą. Przez okres  siedmiu lat  była związana zawodowo z Mazowieckim Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Tworkach, gdzie pracowała na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, a następnie jako psycholog. W oddziale ogólnopsychiatrycznym  prowadziła diagnostykę psychologiczną, zajmowała się pomocą psychologiczną, psychoterapią, psychoedukacją, prowadziła zajęcia grupowe. Jest współautorką publikacji zbiorowej „Pogoda na Starość”- Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr n. med. Marta Kulpa

Psychoterapeuta systemowy

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kliniczna – psychoterapia. Ukończyła studia doktoranckie na II WL Warszawskiego Uniwersytet Medycznego. Jest Absolwentką 4-letnich podyplomowych studiów z psychoterapii systemowej. Absolwentka studiów podyplomowych z Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW w Centrum Onkologii w W-wie, oraz niepublicznej poradni zdrowia psychicznego.
Od 2014 roku jest adiunktem w Studium Psychologii Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat pracuje również na stanowisku psychologa-pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych przedszkolnych i żłobkowych gdzie prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, terapię ręki, terapię psychologiczną i konsultacje z rodzicami a także przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnymi i wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Prowadzi wiele szkoleń z zakresu psychologii klinicznej dziecka i dorosłego dla studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i elektroradiologów. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoonkologii. Czynny uczestnik wielu konferencji psychologicznych i medycznych z zakresu  psychologii klinicznej
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz z osobami dorosłymi z przewlekłymi chorobami somatycznymi w tym onkologicznymi.
Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne ,