Zakres usług

Prowadzimy terapie dla dzieci, terapie dla dorosłych oraz diagnostykę w szerokim zakresie zaburzeń.

Terapia dzieci

Diagnoza psychologiczna i wsparcie rodziny w postępowaniu z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Terapia dorosłych

Pełna diagnoza oraz wsparcie dorosłych w szerokim zakresie problematyki.

Diagnoza

Diagnostyką oraz rozpoznanie wszelkich trudności, z którymi może borykać się człowiek.

Terapia dzieci

W naszym Centrum znajdziecie państwo pomoc:

 • Psychologa
 • Psychiatry
 • Logopedy
 • Pedagoga
 • Terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Rehabilitantów Neuroortopedycznych

Zajmujemy sie diagnozą psychologiczną i wspieraniem rodziny w postępowaniu z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Wykonujemy:

 • Diagnozę Całościowych Zaburzeń Rozwoju (Autyzm, Z. Aspergera)
 • Diagnozę ryzyka dysleksji
 • Diagnozę funkcjonalną sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych (m.in. testy rozwoju umysłowego- Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Skala Inteligencji Wechslera)
 • Diagnozę funkcjonalną rozwoju emocjonalnego, komunikacji i kompetencji społecznych
 • Ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Określanie mocnych i słabych stron dziecka

Terapia dorosłych

 • Konsultacje Psychiatryczne
 • Konsultacje Psychologiczne
 • Terapia poznawczo- behawioralna
 • Szkolenia dla Rodziców
 • Konsultacje Psychiatry Seksuologa
 • Diagnozowanie Zaburzeń Psychicznych
 • Diagnozowanie Zaburzeń Snu
 • Diagnozowanie zaburzeń odżywiania
 • Terapia Logopedyczna:
  • Terapia mowy dla chorych z afazją, po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego na skutek udaru, urazu, chorób neurologicznych. Skuteczna pomoc, w uzyskaniu utraconych umiejętności wysławiania się, a tym samym umożliwienie ponownego nawiązania kontaktu słownego z otoczeniem lub poprawa jakości komunikatów pacjenta.
  • Metody rehabilitacji mowy dostosowane do rodzaju zaburzenia: afazji całkowitej, z afazji czuciowej, afazji ruchowej, a także afazji mieszanej. Porady, jakie działania należy podejmować, aby nie tylko usprawnić zaburzone funkcje poznawcze, ale odpowiednio motywować i przekonywać chorego do wytrwałego i systematycznego powtarzania zalecanych przez logopedę ćwiczeń.

Diagnoza

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Całościowe zaburzenia rozwoju diagnozowane są w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-10. Jest to grupa zaburzeń o charakterze neurorozwojowym (wiążą się z nieprawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem mózgu). W klasyfikacjach diagnostycznych w obrębie tej grupy wyróżni się następujące zaburzenia rozwoju:

 • Autyzm dziecięcy
 • Autyzm atypowy
 • Zespół Retta
 • Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 • Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
 • Zespół Aspergera
 • Inne zaburzenia rozwojowe
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie.
Proces diagnozy zaburzeń autystycznych jest długotrwały i wieloetapowy gdyż musi uwzględniać wszystkie sfery rozwoju dziecka. Diagnoza obejmuje bardzo szczegółowy wywiad z rodzicami oraz obserwację dziecka.


 

Przeprowadzana jest przez doświadczony zespół diagnostyczny:

 • lekarza psychiatrę
 • psychologa
 • pedagog lub drugi psycholog

W zespole dodatkowo (zalecane) może znaleźć się logopeda lub neurologopeda

Etapy procesu diagnostycznego:
1. Wywiad diagnostyczny – Pierwsza wizyta jest to spotkanie samych rodziców z diagnostą (bez dziecka). Podczas tego spotkania przeprowadzamy bardzo szczegółowy wywiad z rodzicami. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy, podczas której zbierane są informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz jego funkcjonowania w wielu sferach rozwoju

(komunikacja, rozwój społeczny, zabawa i wiele innych). W zależności od wieku dziecka trwa około 2-3 godzin. W wypadku starszej młodzieży i dorosłych nawet dłużej.
Na spotkanie należy dostarczyć całą posiadaną dokumentację dziecka:
– np. książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, opinie od lekarzy specjalistów,
– dokumentację pedagogiczną i psychologiczną (np. opinię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, diagnozę SI- oczywiście o ile taką dokumentację rodzic posiadają)
-opinie wychowawców i nauczycieli (np. opinie z przedszkola/szkoły)
– Prosimy również o zabranie ze sobą płyty z nagraniem zachowani dziecka w domu (ok. 20 minut nagrania)

2. Analiza dokumentacji dziecka dostarczonej przez opiekunów
Zespól diagnostyczny po przeprowadzonym wywiadzie analizuje dokumentacje dostarczoną od rodziców dziecka (Odbywa się po zakończeniu wywiadu, bez udziału rodziców). Analizę dokumentacji przeprowadza się w celu uzupełnienia informacji uzyskanych podczas wywiadu.
W zależności od charakteru i ilości dokumentów zajmuje to od 10 minut do 1,5 godziny.

3. Obserwacja kliniczna dziecka.
Obserwacja jest kompleksowym badaniem dziecka przeprowadzanym przez zespół diagnostyczny (psycholog, pedagog). Wizyta ta ma charakter wspólnej zabawy, rozmowy. Oceniane jest funkcjonowanie dziecka w różnych sferach rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji wypełniany jest formularz diagnostyczny Obserwacja kliniczna trwa około 1 godziny

4. Obserwacja psychiatryczna – Podczas takiego spotkania przebiegającego podobnie do pierwszej obserwacji, lekarz psychiatra przeprowadza badanie na podstawie wystandaryzowanych narzędzi badawczych. Również wypełniany jest formularz diagnostyczny. Czas trwania: 1 godzina

5 . Konsultacja psychiatryczna- Jest to wizyta bez udziału dziecka. Lekarz psychiatra przeprowadza pogłębiony wywiad medyczny z rodzicami. Oceniany jest stan somatyczny dziecka, określana jest potrzeba dodatkowych badań i konsultacji medycznych (badania neurologiczne, gastrologiczne, genetyczne, okulistyczne, badanie lekarza audiologa-foniatry itd.) Czas trwania około 1 godziny.

6.Podsumowanie
– Zespół diagnostyczny (bez udziału dziecka i rodziców) dokonuje analizy danych zebranych z wywiadu, z obserwacji, wyników badań i porównanie tych informacji z kryteriami diagnostycznymi ICD-10. Zespół opracowuje pisemną opinię.

7. Przekazanie diagnozy rodzicom: Jest to spotkanie tylko dla rodziców (bez dziecka). Jest to czas na uzasadnienie i wyjaśnienie znaczenia diagnozy. Zespół przekazuje rodzicom informacje o możliwościach dalszych oddziaływań terapeutycznych. Rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Specjaliści wyjaśniaj wszelkie wątpliwości rodziców. Uzyskuje się również wypisanie specjalnych wniosków na potrzeby zespołu orzekającego o niepełnosprawności, wczesnym wspomaganiu rozwoju, czy kształceniu specjalnym.

Samo postawienie diagnozy nie jest wystarczające w terapii dziecka ze spektrum autyzmu, niezbędne jest podjęcie dalszych oddziaływań terapeutycznych.

Zobacz jakie to proste!

w

Napisz lub zadzwoń

Powiedz nam czego potrzebujesz.

Wybierz termin

Umówimy dogodny dla Ciebie termin.

Pierwsza sesja!

I już pracujemy nad rozwiązaniem problemu!