Psycholodzy

Katarzyna Wiśniewska

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: specjalizacja: „Psychologia kliniczna dziecka” oraz Psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży. Terapeuta z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Zdobyła również bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), a także z dziećmi typowo rozwijającymi się, ale prezentującymi trudności wychowawcze.
Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej.
Przez lata psycholog – konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przylądek”. Była także diagnostą w poradni psychologiczno- pedagogicznej (przeprowadzała specjalistyczne badania diagnostyczne –wywiad, obserwacja, testy psychologiczne) oraz członkiem zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i stażystów. Ponadto prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowym. Dwukrotnie otrzymała nagrodę i wyróżnienie Starosty Grodziskiego za sumienne wykonywanie swojej pracy i aktywną postawę w procesie pomagania innym.
Jest odpowiedzialna za program szkoleniowy i nadzorowanie pracy terapeutów i terapeutów – cieni w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Wykształcenie:
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: Specjalizacja „Psychologia kliniczna dziecka”, Specjalizacja „Psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży”
Studia Podyplomowe Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: Stosowana Analiza Zachowania
Studia Podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej.

Szkolenia i kursy:
„Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R w procesie diagnozy psychopedagogicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”
„Trening Umiejętności społecznych”
„Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1”
„Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich „Bateria5/6″
Całościowe zaburzenia rozwoju- postępowanie diagnostyczne”
„Praca z  dzieckiem z zespołem Aspergera”
„Trzystopniowe szkolenie z ABA (Applied Behavior Analysis)”
„Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli”
„Kurs z zakresu pierwszej pomocy dzieciom (Pediatric Basic Life Support)”
V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
VB- MAPP- Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem
Prawo oświatowe dla nauczycieli- Instytut Kształcenia Eko- Tur
Konferencja Szkoleniowa ” Autyzm. Seksualność. Dylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”- Fundacja Synapsis

Udział w konferencjach i szkoleniach:
Udzielanie specjalistycznych porad podczas Powiatowej Akcji  „Dni Bezpłatnych Porad” w Grodzisku Mazowieckim
Prowadzenie zajęć „Jak pracować z dziećmi z autyzmem” w ramch Międzyszkolnego Zespołu Samokształceniowego przy Bibliotece Pedagogicznej
Prelegent Konferencji naukowo- szkoleniowej „Poznać- Zrozumieć- Pomóc. Jak wspierc dzieci z trudnościami  w rozwoju” w Łazach. Temat wystąpienia „Jak pracować nad zachowaniami trudnymi”
Udzielanie specjalistycznych porad podczas Konferencji „ABC autyzmu” w Żyrardowie.

Doświadczenie zawodowe:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim – Psycholog
Psycholog-Konsultant w Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu ”Przylądek”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu ”Przylądek”- Psycholog
„Usługi Terapeutyczno-Edukacyjne,”- Terapeuta Prowadzący, psycholog.
Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” Dr Monika Suchowierska: Terapeuta, Terapeuta prowadzący
Fundacja „Scolar”- staż
Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW- staż
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- wolontariat

Anna Krauze

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego , specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w SWPS.
Pracuje z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania.
Odbyła staż w Ośrodku Wczesnej Interwencji na ul. Pilickiej w Warszawie oraz w Fundacji Synapsis.
Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar gdzie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera.
Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i psychologów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz pracuje w zespole diagnozującym zaburzenia rozwoju.
Jest autorką poradnika Emocje w przedszkolu: Dziecko z zaburzeniami rozwoju – autyzm, Emocje w przedszkolu: Nagradzanie i karanie dziecka. (wyd. Raabe, 2014)

Agnieszka Włoczkowska

Psycholog

Prowadzi zajęcia w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży (w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych), korekcyjno-kompensacyjnych dzieci (indywidualne i grupowe). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – warsztaty dla rodziców. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
Wykształcenie:
·         W trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU)
·         Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia kliniczna dziecka
·         Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
·         Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pracy socjalnej
Wybrane kursy, warsztaty i szkolenia:
·         szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosownej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce
·         kurs doskonalący: „Praca z uczniami niepełnosprawnymi w edukacji włączającej”
·         doskonalenie nauczycieli: „Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystywaniem różnych technik terapeutycznych”
·          warsztat szkoleniowy: „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
I stopień”
·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspargera, na różnych etapach edukacyjnych”
·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka”
·         szkolenie dla nauczycieli: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z dysleksją na poszczególnych przedmiotach”
·          szkolenie dla nauczycieli: „Do szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją – krok po kroku”
·          szkolenie „Zadania Zespołu Placówek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
·          szkolenia I, II i III stopnia dla organizatorów i realizatorów Programu: „Pedagog Rodzinny w systemie wychowania i środowiskowej opieki nad dzieckiem”

Doświadczenie zawodowe:
·         Ośrodek Środowiskowy Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poradni CBT w Warszawie – psycholog diagnosta
·         Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim – psycholog szkolny

Anna Barańska

Psycholog

Psycholog, seksuolog kliniczny, psycholog transportu, w trakcie szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Ukończyła studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując dyplom seksuologa klinicznego.
Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych.
Zawodowo zajmuje się również przeprowadzaniem badań psychotechnicznych z zakresu medycyny pracy i orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii transportu.
Jest osobą systematycznie podnoszącą swoje kompetencje. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie.

Anna Zwonik-Koszper

Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie gdzie w 2010 roku uzyskała tytuł magistra w specjalności psychologii klinicznej.Na studiach zdobyła przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego, pełnienia roli terapeuty oraz prowadzenia warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej. Przeszła szkolenie I stopnia „Psychologiczno – prawne podstawy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych” organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
W 2020 roku ukończyła Studia Podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa na dwóch kierunkach gdzie zdobyła przygotowanie do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada także uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.
Prywatnie –spełniająca się mama dwójki nastoletnich dzieci Osoba żyjąca w zgodzie z naturą, uwielbiająca przyrodę i kochająca zwierzęta dla której praca jest pasją oraz częścią życia.

Anna Osuchowska-Słowek

Psycholog

Małgorzata Domagała

Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja psychologia. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu na UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych gdzie pod swoją opieką miała dzieci przedszkolne oraz dzieci ze szkół podstawowych. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, trudnościami wychowawczymi (przeprowadza specjalistyczne badania diagnostyczne, testy, obserwacje, wywiad).
Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi. Uzyskała stopień
nauczyciela mianowanego. Obecnie jest w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego.

Szkolenia i kursy:

 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich
 • Bateria 5/6
 • Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment poziom pierwszy
 • Kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
 • Terapia integracji sensorycznej SI
 • Trening umiejętności społecznych
 • Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT
 • Szkolenie z zakresu Kids Skills „Dam radę”, „Jestem z ciebie dumny””

Anna Strzelczyk

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog 

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Psychologia Kliniczna w Warszawie, gdzie w 2005r. uzyskała tytuł magistra w specjalności Psycholog Kliniczny. Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. W 2012 r. ukończyła studia Podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji W Sporcie. Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Terapeuty Integracji Sensorycznej. Od 2010r. pracuje z dziećmi w różnych placówkach przedszkolnych.
Obecnie pracuje jako psycholog i nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu “Tęczowy Domek”. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Prywatnie jest mamą dwójki prawie dorosłych dzieci. Wolny czas spędza z rodziną i znajomymi. Lubi czytać książki i oglądać dobre filmy. Podróże, wycieczki piesze i rowerowe na łonie natury to jej pasja. W wolnych chwilach lubi wyjazdy w góry i wspinaczkę.

Ukończone kursy i szkolenia:

• „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce.
• „Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej” Organizowane Przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- Warszawa
• Kurs Edukacyjny I i II Stopnia – „Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne” Organizowany przez Interaktywne Centrum Szkoleniowe w Warszawie
• Szkolenie Edukacyjne – „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z zaburzeniami holistycznymi w oparciu o techniki zachowania” Organizowane przez Centrum Wsparcia Rozwoju Osobowego w Warszawie
• „Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny” Organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” w Warszawie

  Inna Milatowicz

  Psycholog

  Psycholog, psycholog praktyczny, wykładowca oraz nauczyciel psychologii, pedagog społeczny.
  Ukończyła studia magisterskie o specjalności psychologia wykładowca psychologii na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Drahomanowa w Kijowie na Ukrainie. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie i praktykę w przeprowadzaniu indywidualnych i grupowych badań psychologicznych oraz diagnostyki dzieci i młodzieży. Diagnoza psychologiczna dzieci przygotowujących się do szkoły. Prowadzenie prac edukacyjnych. Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli. Przez ponad osiem lat pracowała w przedszkolu i ośrodku wychowania pozaszkolnego na Ukrainie. Inna jest oddana swojej pracy jest niezwykle cierpliwa i empatyczna.

  Інна Мілатович
  Психолог
  Психолог, Практичний психолог, викладач психології, соціальний педагог.
  Закінчила магістратуру за спеціальністю Психолог, Викладач психології в державному Київському педагогічному університеті імені Драгоманова в місті Київ, Україна.
  Має педагогічну підготовку для роботи з дітьми, підлітками та дорослими.
  Має досвід та практику в проведені індивідуальних та групових психологічних обстежень та діагностики дітей та підлітків. Психологічна діагностика дітей підготовки до школи.
  Понад вісім років, працювала в дитячому садочку та центрі позашкільної освіти, що в Україні.
  Віддано та терпеливо відноситься до своєї праці.

   Iwona Kubera

   Psycholog

   Absolwentka WSFiZ w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w WSPP im. Wincentego Pola w Lublinie w zakresie Kwalifikacje nauczycielskie. Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą.
   Odbyła szereg szkoleń i kursów potwierdzających nabycie odpowiednich kompetencji do pracy metodami:
   – Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
   – ABA – Stosowana Analiza Zachowania.
   – Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia.
   – Terapia Ręki.
   Od kilku lat pracuje CKT Spektrum jako psycholog, prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (TUS) oraz indywidualną terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

   Żaneta Konwisarz

   Psycholog

   Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania (w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania) oraz neuropsychologię kliniczną dziecka.
   Niezmiennie od przeszło dziesięciu lat specjalizuje się w psychologii rozwojowej małego dziecka, głównie w diagnozie i terapii (grupowej i indywidualnej) zaburzeń neurorozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) oraz przeprowadza diagnozy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane były ze stanowiskiem nauczyciela wspomagającego, terapeuty prowadzącego. Przez kilka lat z powodzeniem pełniła funkcję Dyrektora merytorycznego w przedszkolu terapeutycznym.
   W Poradni Spektrum zajmuje się konsultacjami, diagnozą psychologiczną,  oceną rozwoju małego dziecka, diagnozą dojrzałości szkolnej oraz trudnościami szkolnymi.
   Uprawnienia diagnostyczne min: –
   Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
   Bateria  metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich.
   ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu
   CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD
   Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1
   VB- Mapp – ocena umiejętności i planowania terapii.
   KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka od 1 mc. do 9 roku życia.
   Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów.
   M-CHAT – narzędzie przesiewowe zaburzeń ze spektrum autyzmu.

   Ukończone szkolenia min:
   Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci – tygodniowy kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka
   Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS
   Diagnoza dziecka z Zespołem Aspergera, Centrum CBT
   „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”, lek. med. E. Urbanowicz
   Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii, lek. med. E. Urbanowicz
   Diagnoza dymensjonalna zaburzeń rozwoju, Dr hab. Marta Korendo
   Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Pomoc autyzm
   Trening jedzenia. Pomoc autyzm
   Rewalidacja ucznia z Zespołem Aspergera w praktyce. Pomoc autyzm

   Agnieszka Chuść

   Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

   Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego . Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Jest też certyfikowanym coachem ICC. Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego w Warszawie, jako wolontariusz wspierała osoby starsze w hospicjum opieki paliatywnej. Ukończyła kurs szkoły trenerów przy Fundacji Synapsis.
   Swoje kompetencje doskonaliła pracując z dziećmi jako stażysta, a później jako psycholog w Poradni- Psychologiczno Pedagogicznej.
   Na co dzień prowadzi terapię dzieci i młodzieży, Treningi Umiejętności Społecznych a także podejmuje konsultacje i diagnozy psychologiczne. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje również elementy terapii poznawczo – behawioralnej pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu. Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i warsztatach oraz poddając się superwizji.

   Prywatnie – żona, mama dwójki chłopców, fanka piłki siatkowej.
   Wolny czas spędza jeżdżąc na rowerze oraz czytając dobre kryminały.
   Sesje prowadzi w języku polskim i angielskim.