Diagnoza

Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna obejmuje bardzo szczegółowy wywiad z rodzicami i z dzieckiem, obserwację dziecka w gabinecie psychologicznym, wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych
i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka. Jeśli jest taka potrzeba o konsultację proszeni są dodatkowi specjaliści (pedagog, logopeda, terapeuta SI) Ważne jest, by diagnoza była rzetelna i pozwalała na dobór odpowiednich form pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie.
Zajmujemy sie diagnozą psychologiczną i wspieraniem rodziny w postępowaniu z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.
Wykonujemy:
  • Diagnozę ryzyka dysleksji
  • Diagnozę funkcjonalną sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych (m.in. testy rozwoju umysłowego- Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Skala Inteligencji Wechslera
  • Diagnozę funkcjonalną rozwoju emocjonalnego, komunikacji i kompetencji społecznych
  • Ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka
  • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
Diagnoza logopedyczna
Aby pomoc logopedyczna była efektywna niezbędne jest przeprowadzenie fachowej diagnozy logopedycznej. Diagnoza ta obejmuje szczegółowy wywiad, obserwacja i badanie logopedyczne. Logopeda ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka. Wszystko to pomaga w dobraniu odpowiednich ćwiczeń logopedycznych i stworzeniu zaleceń do pracy z dzieckiem dla rodziców.

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)
Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części: wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka (podczas swobodnej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych), kwestionariuszy opisowych (wypełnianych przez rodziców) oraz testów kalifornijskich (badających koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała, pracę ręki).
Archiwum
© SPEKTRUM 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl